OR.120.10.2024                                                                                                                                                                                                                 Przemęt, 2024-03-04

ZARZĄDZENIE NR 10.2024
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 04 marca 2024 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie czystości i porządku, zieleni gminnej i zadrzewień na terenie gminy Przemęt”.

Na podstawie art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 2 oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie czystości i porządku, zieleni gminnej i zadrzewień na terenie gminy Przemętpowołuje się komisję przetargową w składzie:

1) Michał Żok – przewodniczący
2) Karolina Stanisławska – sekretarz
3) Tomasz Samol – członek

§ 2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                          WÓJT

                       /-/ Janusz Frąckowiak

 

 

 

 

 

Przygotowała:
Karolina Stanisławska