OR.120.11.2024                                                                                                                                                                                                          Przemęt, 2024-03-07

ZARZĄDZENIE NR 11.2024
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 07 marca 2024 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820P – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Bucz do m. Barchlin”

 

Na podstawie art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 2 oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) zarządza się co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820P – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Bucz do m. Barchlin”

powołuje się komisję przetargową w składzie:

1) Ewa Piechowiak – przewodniczący
2) Joanna Skrzypczak – sekretarz
3) Tomasz Samol – członek
4) Iwona Gawron – członek
5) Michał Żok – członek
6) Karolina Stanisławska – członek

§ 2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                WÓJT
                               /-/ Janusz Frąckowiak

 

 

Przygotowała:
Joanna Skrzypczak