Termin: 14.03.2024, g. 13:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXVI sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2024 – 2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Wolsztyńskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Barbary w Buczu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2024 roku.”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt w rejonie ulicy Zaborowskiej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przemęt do roku 2034.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2024 roku.
 16. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie za 2023 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 17. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.