OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dalej k.p.a. oraz w związku z art. 63 ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1, art. 65, art. 66, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) dalej ooś

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 22 marca 2024 r. postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża torfu BUCZ KR realizowanego na części działki nr 388/1 obręb Bucz, gmina Przemęt.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pokój nr 7, w godzinach 7:30-15:30, po uprzednim kontakcie telefonicznym.    

Na wydane postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie ul. Tadeusz Kościuszki 4, za pośrednictwem tut. Urzędu, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń miejscowości Bucz, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.przemet.com, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice i na tablicy ogłoszeń miejscowości w pobliżu planowanej inwestycji na terenie gminy Włoszakowice z uwagi na obszar oddziaływania planowanej inwestycji.