OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

 

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pomostu na części działki o numerze ewidencyjnym 682/2 w miejscowości Radomierz, gm. Przemęt w związku z art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt 2a, 6 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), pismem z dnia 26 marca 2024 r. znak: PN.6730.65.2024, projekt decyzji został przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Zielonej Górze oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego celem uzgodnienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję, że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie:

https://przemet.com/typytresci/aktyprawne/?temat=&dotyczy=25&kadencja=&rodzaj=71&nr_aktu=&status=&data_podjecia_od=&data_podjecia_do=&sortby=data_dodania&sort=DESC&search=Zastosuj oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt oraz sołectwa Radomierz.

z up. WÓJTA

/-/ Małgorzata Kurzawa

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Planowania Przestrzennego i Nieruchomości