OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dalej k.p.a. oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 25 marca 2024 r. postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 3 budynków mieszkalnych dwulokalowych oraz budynku handlowo-usługowego na działce o nr ewid. 843/1 w Przemęcie.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt w godzinach od 7.30 do 15.30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń miejscowości Przemęt oraz na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.przemet.com.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.