Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024, poz. 609) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. 2023, poz. 2736), po rozpatrzeniu wniosku dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Mochach oraz rady rodziców zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalam przerwę w funkcjonowaniu Przedszkola Samorządowego z oddziałem Integracyjnym w Mochach w dniu 02.05.2024r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi przedszkola.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.