OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.) zwaną dalej k.p.a., art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Wydzielenie działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową, na działce o nr ewidencyjnym 296/2 w miejscowości Perkowo, gmina Przemęt oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, składania wniosków i zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pok. nr 7, w godz. 7:30-15:30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

W przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Przemęt uzyskał opinie:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 06.03.2024 roku znak: WOO-IV.4220.20.2024.GL.2,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie z 13.03.2024 roku znak: ON-NS.9011.5.1.2024,
  • Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze z 07.05.2024 roku znak: VG.ZZŚ.4901.4.2024.MN,

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym, w sprawie nie przeprowadzono oceny.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń miejscowości Perkowo, a także na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.przemet.com.