ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Starkowskiej w m. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 695 oraz na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 858/2 w obrębie ewidencyjnym Przemęt.

Ze złożonym wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w wyżej wymienionej sprawie można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.

Wnioski i uwagi w poniższej sprawie można składać osobiście w Urzędzie Gminy Przemęt lub listownie na adres urzędu w ciągu 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.

 

Z up. Wójta

/-/ Małgorzata Kurzawa

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości