KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b tiret pierwsze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.  U. z 2019, poz. 1839 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt informuje, że

 w dniu 23 maja 2024 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 34/2 w Siekówku, gmina Przemęt, powiat wolsztyński.

Z treścią decyzji oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, Dyrektora Zarządy Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój numer 7, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–15:30 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń miejscowości Siekówko oraz na stronie internetowej www.przemet.com w Biuletynie Informacji Publicznej.

W dniu 23 maja 2024 r. treść decyzji zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod adresem: www.przemet.com, na okres 14 dni.