OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z 79 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.),  oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.),

Wójt Gminy Przemęt

podaje do publicznej wiadomości

informację o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja fermy drobiu na działkach o nr ewid. gr. 22/4, 22/6, 23/2, 24 obręb Osłonin, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, a także o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji.

Inwestorem przedsięwzięcia jest osoba fizyczna działająca przez pełnomocników, którzy w przedmiotowej sprawie w dniu 24 maja 2024 r. złożyli wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednocześnie informuję, że:

  1. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Wójt Gminy Przemęt, organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego, natomiast organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji inwestycji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich.
  2. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie przez okres 30 dni tj. od 28 maja 2024 r. do 26 czerwca 2024 r. w pokoju nr 7, w godzinach od 7.30 do 15.30 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
  3. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym w punkcie 2 niniejszego zawiadomienia.
  4. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
  5. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w punkcie 2 niniejszego zawiadomienia pozostaną bez rozpatrzenia.
  6. Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Gminy w Przemęcie.
  7. Informacja o analizie i odniesieniu do złożonych uwag i wniosków będzie miała miejsce w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Przemęt.