OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.) zwaną dalej k.p.a., art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarstwa rolnego poprzez zwiększenie obsady zwierząt gospodarskich w istniejących budynkach inwentarskich oraz zwiększeniu powierzchni magazynowej poprzez budowę nowego budynku, realizowanego na działkach nr 44, 45, 1029, 1030 obręb Kluczewo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pok. nr 7, w godz. 7:30-15:30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

W przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Przemęt uzyskał stanowiska organów opiniujących:

  • Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie z 20.02.2024 roku znak: ON-NS.9011.5.11.2024 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
  • Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 29.04.2024 roku znak: WOO-IV.4220.476.2024.DG.1,
  • Stanowisko Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze z 15.05.2024 roku znak: VG.ZZŚ.4901.28.2024.MLW.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń miejscowości Kluczewo, a także na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.przemet.com.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 36 § 2 k.p.a. wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 1 lipca 2024 r. z uwagi na konieczność zachowania procedury wydawania decyzji administracyjnej tj. zawiadomienia stron przed wydaniem decyzji oraz możliwości zapoznania się stron postępowania z dokumentacją sprawy zgodnie z przepisami k.p.a.

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 k.p.a. stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia, zawierającego uzasadnienie. Ponaglenie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, plac Tadeusza Kościuszki 4, za pośrednictwem tut. Urzędu.