Przemęt, dnia 6 czerwca 2024 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

W sprawie przystąpienia Gminy Śmigiel do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Śmigiel dla lokalizacji urządzeń i instalacji wykorzystujących OZE

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 317)

Wójt Gminy Przemęt zawiadamia

o podjęciu przez Radę Miejską Śmigla Uchwały nr IV/21/2024 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Śmigiel dla lokalizacji urządzeń i instalacji wykorzystujących OZE.

W rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 317), gmina Przemęt stanowi gminę pobliską dla planowanej inwestycji.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego, w formie papierowej lub elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla, 64-030 Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6,
w godzinach urzędowania oraz korespondencyjnie na ww. adres lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres: urzadmiejski@smigiel.pl lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP na adres: /umsmigielu/SkrytkaESP. Wniosek musi zawierać imię
i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskującego.

Informuję również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 317), w dniu w dniu 20 czerwca 2024 roku, odbędzie się dyskusja publiczna nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami.

Pierwsze spotkanie otwarte, bezpośrednie, odbędzie się o godzinie 15:00 Urzędu Miejskiego Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel w sali sesyjnej nr 14. Drugie spotkanie otwarte przeprowadzone zostanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego. Spotkanie to odbędzie się w formie online o godzinie 16:00. Chęć uczestnictwa w nim należy zgłaszać pocztą elektroniczną w terminie do dnia 20 czerwca 2024 r. do godziny 14:00, na adres: urzadmiejski@smigiel.pl podając imię, nazwisko oraz adres e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie na spotkanie.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 pkt 1 oraz art. 40 i 41 Ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski do strategicznej oceny mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego Śmigla, 64-030 Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim Śmigla, 64-030 Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: urzadmiejski@smigiel.pllub przez elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP na adres: /umsmigielu/SkrytkaESP.

Wnioski do ww. projektu planu miejscowego i jego strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie 05.07.2024 r.

Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Śmigla.

 

Wójt Gminy Przemęt

/-/ Janusz Frąckowiak