Audytor wewnętrzny

Do obowiązków należy:

  1. Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie i w gminnych jednostkach organizacyjnych w odniesieniu do realizowanych celów i zadań, a w szczególności:
  • dokonywanie obiektywnej i niezależnej oceny kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem audytowym pod względem adekwatności, skuteczności i efektywności;
  • czynności doradcze w celu poprawy funkcjonowania Urzędu w zakresie jego działalności.
  1. Przedstawianie Wójtowi planu audytu na rok następny oraz sprawozdania z wykonania audytu za rok poprzedni.
  2. Realizacja zadań audytowych zgodnie z zatwierdzonym planem audytu wewnętrznego.
  3. W przypadku wystąpienia nowych ryzyk lub zmiany oceny ryzyka, realizacja zadań pozaplanowych w uzgodnieniu z Wójtem.
  4. Wykonywanie czynności doradczych na wniosek Wójta lub z własnej inicjatywy.
  5. Nadzór nad pracownikiem przeprowadzającym audyt wewnętrzny.