KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt informuje, że

 w dniu 5 lipca 2024 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarstwa rolnego poprzez zwiększenie obsady zwierząt gospodarskich w istniejących budynkach inwentarskich oraz zwiększeniu powierzchni magazynowej poprzez budowę nowego budynku, realizowanego na działkach nr 44, 45, 1029, 1030 obręb Kluczewo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój numer 7, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–15:30 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń miejscowości Kluczewo oraz na stronie internetowej www.przemet.com w Biuletynie Informacji Publicznej.

W dniu 8 lipca 2024 r. treść decyzji zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod adresem: www.przemet.com, na okres 14 dni.