OR.120.26.2024                                                                                                                                                                                                                Przemęt, 2024-06-20

ZARZĄDZENIE NR 26.2024
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Przemęt w roku szkolnym 2024/2025 w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych)”

 

Na podstawie art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 2 oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Przemęt w roku szkolnym 2024/2025 w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych)”

powołuje się komisję przetargową w składzie:

1) Marta Sobierajska – przewodniczący
2) Joanna Skrzypczak – sekretarz
3) Izabella Skibska – członek

§ 2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                    WÓJT
                                                    /-/ Janusz Frąckowiak

 

 

 

Przygotowała:
Joanna Skrzypczak