ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

o wydaniu w dniu 8 lipca 2024 roku decyzji nr 11/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Starkowskiej w m. Przemęt, na części działek nr ewid. 695 i 858/2, obręb Przemęt, gm. Przemęt.

Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.