RI.271.2.2019

Przemęt 2019-01-24

Gmina Przemęt
Jagiellońska 8
64-234 Przemęt

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) prowadzone w  trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Budowa ul. Piaskowej w Perkowie”