ZARZĄDZENIE NR 11.2019
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawozdaniu finansowym Gminy Przemęt

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r., poz. 395 ze zmianami) oraz § 20 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 i z 2018 r. poz. 2471) zarządza się co następuje:

 

§ 1. Ustala się zasady wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wzajemne rozliczenia dotyczą jednostek budżetowych funkcjonujących w ramach Gminy Przemęt zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się wzory arkuszy wzajemnych rozliczeń do bilansu, rachunku zysków i strat, zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zasady wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego mają zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych za 2018 rok i lata następne.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Przemęt.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Skarbnik Gminy.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 29.2017 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 kwietnia 2017 roku, w sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawozdaniu finansowym Gminy Przemęt (OP.0050.29.2017).

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.