Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U.  z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) zarządza się, co następuje:

 § 1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Przemęt, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 2.2017 Wójta Gminy Przemęt z dnia 1 lutego 2017 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt (OP.120.2.2017).

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 14.2013 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 lipca 2013 roku

w sprawie: zasad redagowania zarządzeń Wójta Gminy Przemęt (OP.120.14.2013).

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie wewnętrznej Urzędu Gminy Przemęt.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 roku.