OP.120.4.2019                                                                        Przemęt, 2019-01-15

 

ZARZĄDZENIE NR 4.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 15 stycznia 2019 roku

 

w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Przemęt

 

Na podstawie art. 772  § 4 i 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 i 2437) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Przemęt stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Przemęt do zapoznania się z Regulaminem.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 10/2009 Wójta Gminy Przemęt z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Przemęt (OP.0152-10/2009).

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 roku, nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez umieszczenie na stronie wewnętrznej Urzędu Gminy Przemęt oraz dostępnej wersji papierowej na stanowisku ds. kadr.

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna