OP.0050.34.2020                                                                                                                                                                                                                            Przemęt, dnia 26  marca  2020r.

                                                                                                                                                               

Zarządzenie Nr 34.2020

Wójta Gminy Przemęt

z dnia 26 marca 2020r.

 

w sprawie:   przyjęcia  na  lata  2020-2022  planu  wykorzystania  gminnego zasobu nieruchomości

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz  art. 25 ust. 1, 2 i 2a  w związku z art.  23 ust.

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 roku poz. 65 ze zm.) zarządza się co następuje:

§1. Przyjmuje się na lata 2020-2022 Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie gminy Przemęt, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego.

§3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przemęt oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przygotowała: Patrycja Śledź