Termin: 23.07.2020, g. 14:00

Miejsce: Sesja zdalna

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 -2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 214/1, 214/2, 214/3 i 215 w obrębie miejscowości Górsko.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osłonin.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie Nowa Wieś.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22.05.2020 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28.06.2020 r.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad.