KOMUNIKAT  O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2022 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029),  zgodnie   z   § 2 ust. 2 w  związku § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko (Dz.  U. z 2019, poz. 1839), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 20 czerwca 2022 roku została wydana decyzja o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego na: rozbudowie i modernizacji gospodarstwa rolnego na działkach o nr ewid.  226 i 228/1 obręb Solec, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Wolsztynie  oraz  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój numer 3, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, na stronie internetowej w   Biuletynie   Informacji  Publicznej Gminy  Przemęt oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Solec.

W dniu   22   czerwca   2022 r.   treść   decyzji   zostanie   również   umieszczona  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt na okres 14 dni.