Na podstawie art. 6 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1

  1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Przemęt, podmiotami prowadzącymi lub zamierzającymi prowadzić na terenie Gminy Przemęt działalność gospodarczą lub społeczną i pozostałymi zainteresowanymi osobami i podmiotami.
  2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Przemęt, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
  3. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców i podmiotów, o których mowa w ust. 1, w sprawie projektu uchwały, a w szczególności poznania ich opinii i uwag.

 §2

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 19.10.2023 r., a termin ich zakończenia na dzień 22.11.2023 r.
  2. Zasięg konsultacji obejmuje teren całej Gminy Przemęt.
  3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie formularza uwag stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia:

1) w postaci papierowej przesłanego na adres Urzędu Gminy Przemęt,
Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt lub złożonego osobiście w Urzędzie Gminy Przemęt;

2) w postaci elektronicznej przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: urzad@przemet.pl

  1. Formularz uwag dostępny będzie:

1) jako załącznik do niniejszego zarządzenia;

2) na stronie internetowej Gminy Przemęt: www.przemet.pl;

3)na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://przemet.com/;

4) w formie papierowej w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt (pokój nr 12).

  1. Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:

1) ankieta on-line dostępna pod adresem:https://forms.office.com/e/8dU2Taby4D;

2) spotkanie konsultacyjne w formie on-line, przeprowadzone za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z podmiotami wymienionymi w § 1 pkt. 1 niniejszego zarządzenia:

a) spotkanie odbędzie w dniu 09.11.2023 roku o godz. 13:00;

b) aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 07.11.2023 roku klikając w link: https://forms.office.com/e/8dU2Taby4D,

c) na podanego podczas rejestracji maila zostanie przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

6. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej Gminy Przemęt, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.

§3

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Wójt Gminy Przemęt.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.